STATUT BEJORÓW KRAMARKI z dnia 03.01.2009 r.

 

My, Bejory, dbając o swoje zdrowie i pokłady dobrego humoru,  

- spotykając się w swoim gronie z uśmiechami na twarzy,

  • mając w pamięci i sercu lata tradycji bycia ryterskimi Bejorami, 
  • mając ponadprzeciętne poczucie humoru, 
  • utrzymując tradycję zapoczątkowaną przez Czestera, 
  • nie bacząc na różnice między nami, ale na łączącą nas pasje i braterstwo, 
  • uznając każdego Bejora za równego sobie 

niniejszym ustanawiamy:


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1.      Stowarzyszenie „Bejory Kramarki” zwane dalej „Bejory” jest nieformalnym, nierejestrowym stowarzyszeniem działającym przy i w ramach UKS „Ryter” w Rytrze zwanym dalej „Klubem”. 

2.      Mianem Bejora określani są członkowie Bejorów.   

 

§2

1.      Bejory działają nieformalnie i nie są częścią, organem ani sekcją Klubu. 

2.      Działalność Bejorów skierowana jest na propagowanie sportowego trybu życia. 

3.      Działalność o której mowa w pkt. 2 prowadzona jest w sposób humorystyczny, prześmiewczy, ze szczególnym nastawieniem na rozpowszechnianie żartów, opinii krytycznych, samokrytycznych, alegorycznych, samoocennych, z odpowiednią do sytuacji dawką ironii i karykatury. 

4.      Zgodnie z dewizą „śmiech to zdrowie” Bejory zobowiązane są do dbania o zdrowie Przyjaciół- innych Bejorów. 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

§3

Kramarką w rozumieniu Statutu jest budynek drewniany usytuowany na Małej Roztoce, w odległości ok. 4,7 km wzdłuż drogi w górę od Czesterówki, wraz z obszarem wokół budynku.

§4

1.      Kramarka nie jest własnością Bejorów. 

2.      Bejory nie naruszając pkt.1 roszczą sobie emocjonalne przywiązanie do Kramarki i szczególne prawo do Niej w związku z częstym jej odwiedzaniem. 

3.      Kramarka jest własnością (jak na razie) Nadleśnictwa w Piwnicznej – Zdroju, leśnictwa Mała Roztoka, zwanego dalej Cetyniarzami.

4.      Cetyniarzami w rozumieniu Statutu określa się również innych pracowników leśnych.

 

§5 

1.      Bejory prowadzą ewidencje odwiedzin Kramarki, zwaną dalej „zeszytem”. 

2.      Formę prowadzenia zeszytu określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3.      1 stycznia każdego roku zakłada się nowy zeszyt. Bejor, który jako pierwszy dotrze do Kramarki w nowym roku kalendarzowym, powinien założyć nowy zeszyt z oznaczeniem „Kramarka” + oznaczenie roku kalendarzowego w którym zeszyt będzie obowiązywał. W nowo założonym zeszycie Bejor może umieścić inne elementy, w szczególności: rysunek, zdjecie, motto itp. Stary zeszyt Bejor powinien dostarczyć niezwłocznie do Czesterówki.

 

§6 

Miejscem chowania zeszytu jest drewniania budka przymocowana do świerka powyżej Kramarki, z termometrem, pojemnikiem plastikowym, chroniącym zeszyt przed wilgocią i długopisem do prowadzenia zeszytu, zwaną dalej „budką”. 

 

§7 

Budka i zeszyt są własnością Bejorów.

 

§8 

1.      Świerk, do którego przymocowana jest budka, jest de iure własnością Cetyniarzy, de fakto własnością Bejorów. 

2.      Belka świerkowa do siedzenia w trakcie pisania, leżącej pod świerkiem z budką, w związku z zasiedzeniem przez Bejorów jest własnością Bejorów.

 

§9 

1.      Bejorem zostaje się dobrowolnie.  

2.      Procesem stania się Bejorem jest samodzielne umieszczenie swojego wpisu zgodnie z § 5 pkt. 2 w zeszycie.   

 

§10 

1.      Tytuł Bejora nie ulega przedawnieniu ani zanikowi. 

2.      Tytułu Bejora można się zrzec jedynie dobrowolnie.   

 

 §11 

1.      Bejory są równouprawnione. 

2.      Bejory nie wybierają spośród siebie żadnych organów. 

3.      Decyzje podejmują wspólnie, z uwzględnieniem hierarchii wynikającej z tradycji. 

4.      Hierarchię, o której mowa w pkt.3 stanowią Bejory regularnie odwiedzający Kramarkę w szczególności: Bejory Pomysłodawcy, Honorowe Bejory, oraz Bejory szczególnie aktywne. 

 

§12
1.      Bejory nadają w szczególnych przypadkach określonych w pkt.2 tytuły Honorowej Bejorki albo Honorowego Bejora.  

2.      Tytuł Honorowej Bejorki albo tytuł Honorowego Bejora otrzymuje Bejor, któryw ciągu jednego roku kalendarzowego:
a. dokonał 50 wpisów do zeszytu – dla Bejora żeńskiego; 
b.     dokonał 100 wpisów do zeszytu – dla Bejora męskiego; 

  
§13

Bejory zobowiązane są do prowadzenia i dbania o zeszyt oraz do częstego w miarę możliwości odwiedzania Kramarki. 


§14

Nieprzestrzeganie statutu skutkuje brakiem możliwości uzyskania tytułów o których mowa w §12 i §23.

 

§15

1.      Od Bejorów nie są pobierane regularne składki członkowskie. Jednakże w razie nadzwyczajnej potrzeby, w szczególności w razie organizowania wspólnego spotkania lub imprezy, Bejory mogą zadecydować o pobraniu od uczestników tego spotkania lub imprezy uzasadnionej kwoty na cele organizacyjne (zrzutka).

2.      Zrzutka jest określana w podstawowej kwocie wymagalnej.  

3.      Jeżeli podstawowa kwota wymagalna jest określana przed spotkaniem lub imprezą, nadwyżka pieniężna jest przeznaczana na kolejną imprezę. 

4.      Jeżeli podstawowa kwota wymagalna jest wyliczona po spotkaniu lub imprezie,  Bejory uczestniczące są zobowiązane do solidarnej zrzutki. 

5.      Jeżeli kwota zebrana przez spotkaniem lub imprezą okazała się mniejsza niż koszty, Bejory uczestniczące solidarnie pokrywają różnicę. 

6.      Podstawową kwotę wymagalną obliczaną po spotkaniu lub imprezie, oblicza się, dzieląc wszystkie koszty przez liczbę uczestniczących Bejorów, zaokrąglając ją do pełnych złotych. Do powstałem nadwyżki stosuje się odpowiednio pkt.2.

7.      Od Bejorów niepełnoletnich nie jest pobierana zrzutka. Jeżeli Bejor niepełnoletni uczestniczył w spotkaniu lub imprezie razem z rodzicem-Bejorem, zrzutka za niepełnoletniego Bejora powinna być pokryta przez rodzica-Bejora, chyba że szczególna okoliczność usprawiedliwia nie pobranie zrzutki. 

 

§16

1.      Bejory nie są zobowiązane do uczestniczenia w imprezach Bejorów 

2.      (skreślony) 

 

§17

Majątkiem Bejorów są w szczególności:

a.      zeszyt bieżącego roku kalendarzowego, jak i zeszyty z poprzednich lat przechowywane w archiwum w Chesterówce; 

b.     długopis do ewidencji;

c.      termometr; 

d.     pudełko na zeszyt; 

da. Statut Bejorów Kramarki; 

e.      budka i to co w budce znajdziemy, a co zostawił dla następnego Bejora poprzedni Bejor, a w szczególności: 

 -       cukierek; 

 -       czekoladka;

 -       „woda rozmowna”;

  -       itp.

f. kapliczka, po powstaniu; 

 

§18

 Majątek Bejorów stanowi również wszystko to, co Bejory ofiarują na cel Kramarki, w szczególności w okresie zimowym: 

a.      herbatę; 

b.     sok do herbaty; 

c.      cukier do herbaty; 

d.     cytrynę do herbaty; 

e.      „prąd”  do herbaty; 

 

§19

 Od Bejorów wymaga się ponadprzeciętnego poczucia humoru  

 

§20

Oficjalne zebrania Bejorów odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11.00 przy Czesterówce oraz w terminach uzgodnionych przez Bejorów. 

 

§21

Oficjalnym zebraniem Bejorów jest spotkanie przynajmniej dwóch Bejorów. 

 

§22

1.      Najważniejszą imprezą Bejorów są „Mistrzostwa Bejorów w biegu pod górę”.  

2.      „Mistrzostwa Bejorów w biegu pod górę” rozgrywają się w ostatnią niedziele  października każdego roku. 

3.      Termin, o którym mowa w pkt. 2 może ulec zmianie w przypadku biadolenia i usilnych próśb któregoś z Bejorów i po podjęciu stosownej decyzji.

4.      Mistrzostwa o których mowa w pkt.1 organizują Bejory swoimi siłami, czasem i funduszami.


5. Zwycięzca „Mistrzostw Bejorów w biegu pod górę” otrzymuje na okres od dnia Mistrzostw do dnia Mistrzostw w roku kolejnym tytuł Bejora Roku. 


§23

Bejory nadają tytuły: 

a.      „Srebrnego Bejora Roku” – Bejorowi, który w danym roku kalendarzowym dokonał 50 wpisów do zeszytu dla Bejora męskiego i 25 dla Bejora żeńskiego;

b.     „Złotego Bejora Roku” - Bejorowi, który w danym roku kalendarzowym dokonał 100 wpisów do zeszytu dla Bejora męskiego i 50 dla Bejora żeńskiego; 

c.      „Platynowego Bejora Roku” - Bejorowi, który w danym roku kalendarzowym dokonał 150 wpisów do zeszytu dla Bejora męskiego i 75 dla Bejora żeńskiego; 

 

§23a

1.      Bejory nadają tytuł „Super Bejora”.  

2.      Tytuł „Super Bejora” otrzymuje Bejor, który przez całe życie w trakcie swojego bejorowania dokonał:

a.     500 wpisów do zeszytu dla Bejora żeńskiego; 

b.     1000 wpisów do zeszytu dla Bejora męskiego; 

  

§24

(skreślony)

 

§25
(skreślony)

 

§25a

 Tytuł Honorowego Bejora o którym mowa w §12, oraz tytuły o których mowa w §23 oraz §23a otrzymuje się jednorazowo i obowiązują one do końca życia.
 

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§26

 Bejory istnieją dopóty, dopóki ktoś utrzymuje tradycje.  

 

§27

 Zeszyty są dobrem i dumą wszystkich Bejorów.

  

§28

Statut Bejorów przyjmowany jest przez jego aprobatę.  

 

§29

 Bejorem jest każdy, kto wpisał się do zeszytu, po notatce Cetyniarza z 2002 roku: „BEJORY!”. 

 

§30

 1.      Każdy Bejor ma prawo do zaproponowania zmiany Statutu w formie uchwały, którą przedstawia się Bejorom. Bejory po zapoznaniu się z treścią uchwały mogą ją przyjąć w całości albo w części albo wprowadzić zmiany do zaproponowanej uchwały albo odrzucić w całości. Uchwałę można przyjąć bądź odrzucić w trakcie jawnego głosowania albo przyjąć przez aprobatę bądź odrzucić przez dezaprobatę.

2.      Każdy Bejor ma prawo do zaproponowania uchwały Bejorów. Do uchwały tej stosuje się odpowiednio pkt.1. 

3.      Uchwałę, która nie zmienia Statutu dodaje się do Statutu jako załącznik.


§30a

1.      Uchwałę o zmianie Statutu uchwalają Bejory większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 10 pełnoletnich Bejorów szczególnie aktywnych.

2.      Uchwałę o której mowa w §30 pkt.2. uchwalają Bejory zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 10 pełnoletnich Bejorów szczególnie aktywnych. 

3.      Przy ocenie szczególnej aktywności Bejorów zastosowanie ma §11 pkt.3 i 4.

 

§30b

Przepisom z §12, §23 i §23a nadaje się moc obowiązywania od dnia 1. 01. 2003r.  

 

§31

Statut obowiązuję od dnia 3. 01. 2009r.   
   

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wzór podstawowego wpisu do zeszytu:

 
 

Numer wpisu (indywidualna liczba odwiedzin Kramarki w roku kalendarzowym) 

 

Imię i nazwisko i/lub pseudonim

 

Data

 

Godzina

1.

Jan Kowalski

 1 I 2009

11. 40

 

Publikujemy "Statut Bejorów Kramarki", który jest naszym tekstem humorystycznym. Do tej pory był on dostępny wyłącznie w wersji papierowej "w budce" na Kramarce. 

 

kk

 

 

2014

Brązowa Kozica 2013

Brązowa Kozica 2012


Copyright  © 2021 Uczniowski Klub Sportowy "Ryter"

www.biegbejorow.pl